lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hälsa, miljö, säkerhet

Vid Kemicentrum finns sedan 2003 kommittén för Hälsa, Miljö och Säkerhet, HMS-kommittén.

Kommitténs uppgifter

Ta initiativ till

 • utbildnings- och informationsinsatser
 • kartläggningar, inventeringar etc för att kunna göra faktabaserade rekommendationer till institution/er och fakultetsstyrelsen
 • riskanalyser

Övervaka

 • riskbedömningar
 • att systematiskt arbetsmiljöarbete och egenkontroll uppfyller kraven i lagar och förordningar
 • att arbetsorganisation och arbetsbelastning inte orsakar ohälsa

Följa upp

 • handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete och egenkontroll
 • lokala gemensamma åtgärdsplaner inom hälsa, miljö och säkerhet
 • skyddsronder
 • arbetsskador och sjukfrånvaro

Bevaka planeringen vid byggprojekt från arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetssynpunkt

 • ritningsgranskning (separat grupp utses, två personer från kommittén, representant/er från miljögruppen vid byggnadsenheten samt det berörda lokala skyddsombudet)

Rapportera till fakultetsstyrelsen

Informera och utbilda

 • se till att protokoll och övrig information sprids till alla berörda
 • ordna ”områdesspecifika utbildningar”