lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

2§ AFS 2001:1
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
3§ AFS 2001:1
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska och psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.


Här nedan följer några föreskrifter som behandlar systematiskt arbetsmiljöarbete:

AFS 2001:1 (2003:4; 2008:15) Systematiskt arbetsmiljöarbete (Sv) Systematic Work Environment Management (Eng), provisions

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (Sv) Organisational and Social Work Environment (Eng), provisions

AFS 2012:2 Belastningsergonomi (Sv) Ergonomics for Prevention of Musculoskeletal Disorders (Eng), provisions

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön (Sv) Violence and Menaces in the Working Environment (Eng), provisions

AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm (2014:2)

AFS 2005:16 Buller

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare (2014:24; 2014:41; 2018:7)

AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet (2014:23; 2015:3)

AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö (2014:42; 2018:8)

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar

Arbetsmiljölagen äger tillämpning på såväl undervisnings- som forskningslaboratorier inom undervisningsväsendet.

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar är en introduktion till gällande lagstiftning i Sverige och skall ses som en guide. Säkerhetsanvisningarna innehåller länkar till relevanta avsnitt i lagstiftningen. Avsikten med föreskrifterna är att minimera de risker för ohälsa och olycksfall som är förbundna med laboratoriearbete.

Kemicentrums generella säkerhetsanvisningar berör samtliga avdelningar och gäller alla som har verksamhet på Kemicentrum.

Anvisningarna är på engelska.

Läs de generella säkerhetsanvisningarna här.

Avdelningarna på Kemicentrum kan ha tilllägg till de generella säkerhetsanvisningarna, kontrollera med din avdelning vad som gäller.

HMS-kommittén

Arbetsmiljöfrågor ska aktivt tas hänsyn till i alla verksamhetsområden på Kemicentrum. Det systematiska arbetsmiljöarbetet på Kemicentrum övervakas och ansvaras för av HMS-kommittén.

HMS-kommittén

Det är viktigt att alla institutioner/avdelningar följer upp sitt systematiska arbetsmiljöarbete och i det dagliga arbetet uppmärksammar och tar hänsyn till både psykosociala och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.

Kontakt

Johan Tejler
Arbetsmiljösamordnare
johan.tejler@kc.lu.se 
046-222 31 11

Postadress:
Box 124, 221 00 Lund

Internpost:
Hämtställe 1

Dokument