Hoppa till huvudinnehåll

Miljöarbete

HMS-kommittén bedriver arbete med inre såväl som yttre miljö vid Kemicentrum. 

Kemikalier

För att minimera vår påverkan på miljön gällande vår kemikalieanvändning är det viktigt att följa de regler som gäller avyttrande av kemiskt avfall. Det finns tre huvudvägar att göra sig av med kemikalier på: 

Avloppet

I Generella säkerhetsanvisningar (på engelska) anges tydliga regler för vad som får och inte får släppas ut i avloppet. Diskgods med miljöskadliga kemikalier skall saneras innan disk. De miljöskadliga kemikalierna skall tas om hand innan diskning för att minimera utsläpp till avloppsnätet.

Ventilationen

Via ventilationen från dragskåp och dragbänkar släpper verksamheten på Kemicentrum ut flyktiga ämnen. De flyktiga ämnen som vi får hantera får vi i allmänhet också släppa ut i den omgivande luften. Här skall vi vara restriktiva och sträva efter minimala utsläpp. Öppen förvaring och öppna kärl med flyktiga ämnen skall begränsas. Inte minst av hänsyn till de kringboende bör vi så långt möjligt undvika att släppa ut illaluktande eller på annat sätt irriterande ämnen.

Uppsamling

Flertalet kemikalierester skall samlas upp och lämnas till destruktion. Dessa kemikalier tas omhand på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras. Följ Generella säkerhetsanvisningar (på engelska).

Avfall

Kemicentrum har kommit långt när det gäller sortering av sopor. Kemikalierester och annat riskavfall tas sedan länge om hand för sig och numera sorteras allt avfall enligt bifogade sorteringsschema.

Läs mer om avfallshantering i kapitel 8.7 Other Waste i generella säkerhetsföreskrifter (på engelska)

Skyltpolicy

Avsikten med skyltpolicyn är att ge detaljerade instruktioner hur verksamheten på Kemicentrum skall uppfylla lagkraven med avseende på skyltning av lokaler och förvaringsskåp. Instruktionen syftar inte bara till att uppfylla lagkraven utan ett viktigt syfte är dessutom att alla labb på Kemicentrum har samma utseende avseende uppskyltning. Samma utseende innebär att skyltningen i möjligaste mån följer skyltpolicyn.

Samtliga skyltar av tidigare modell är felaktiga och skall tas bort. Rengör ytorna från gammalt klister. Felaktig/onödig skyltning skall tas bort. Se avsnitt längre ner i dokumentet på exempel på felaktig/onödig skyltning. 

Läs mer om skyltning i 5. General rules for work with chemicals - General Safety Regulations (på engelska).

Kontakt

Per Malmquist

Kemiskt avfall, SYSAV
per.malmquist@sysav.se 
040-635 19 02

Johan Tejler 

Arbetsmiljösamordnare
johan.tejler@kc.lu.se
046-222 31 11Sidansvarig: information@kc.lu.se | 2022-05-19