lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Skyddsområde och skyddsombud

Kemicentrum utgörs av ett huvudskyddsområde. Inom Kemicentrum finns 12 skyddsområden, normalt omfattar ett skyddsområde en avdelning.

För varje skyddsområde ska finnas ett skyddsombud. Skyddsombud utses för 3 år i taget och föreslås av respektive institution/avdelning. Det är sedan de fackliga organisationerna som utser skyddsombudet. Skyddsombudet fungerar som en företrädare för arbetstagare och studenter och skall ses som en resurs i syfte att förbättra arbetsmiljön. Skyddsombudet deltar i skyddsronder och samverkar med den arbetsmiljöansvarige i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet har inget ansvar för arbetsmiljön, detta ansvar ligger på den arbetsmiljöansvarige/avdelningsföreståndaren.

Skyddsombud vid Kemicentrum

Huvudskyddsombud: Carl Grey

Ställföreträdande huvudskyddsombud: Mats Galbe

Omr. Institutioner/avdelningar Skyddsombud Ersättare
16.1 Biofysikalisk kemi Pär Söderhjelm
16.2 Biokemi Magnus Alsterfjord Katja Bernfur
16.3 Bioteknik Carl GreyAriana Causevic
16.4 Fysikalisk kemi Joakim Stenhammar Peter Jönsson
16.5 Gemensamma lokaler Caroline Lindblom Ann-Christin Wikander
16.7 Institutionen för kemiteknik Mats Galbe Gunnar Lidén
16.8 Kemisk fysik Jens Uhlig
16.9 LivsmedelsteknikBirgitta Åsman
16.10 CAS

Sofia Essen
Daniel Strand
Sofie Manner

16.11 Teknisk mikrobiologiChrister LarssonTage Rosenqvist
16.12 Teoretisk kemiPetter Persson Mikael Lund
16.13 Tillämpad biokemi Solmaz.Hajizadeh
Colloidal ResourceLouise Persson