lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

10. Legislation (Lagstiftning)

The general rules for work at Kemicentrum is regulated by several different laws and legislations. A selection of different legislation is presented below. The official language is Swedish but a few laws/regulations are available in English.

Swedish Work Environment Authority`s regulations = AFS

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap (2010:5) (Sv) Use of lifting devices and lifting accessories, provisions (Eng)

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning (2010:11) (Sv) Use of Personal Protective Equipment, provisions (Eng)

AFS 2006:5 Användning av truckar (2010:15; 2014:20) (Sv)

AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar (Sv)

AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö (2013:1; 2014:13; 2016:7) (Sv)

AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar (2008:6; 2011:11; 2014:16) (Sv)

AFS 1988:4 Blybatterier (Sv)

AFS 2016:2 Enkla tryckkärl (1993:41; 1994:53) (Sv)

AFS 1997:7 Gaser (2017:5) (Sv) Gases

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare (2014:14; 2014:41) (Sv) Pregnant and breastfeeding workers

AFS 2015:7 Hygienska gränsvärden (Sv)

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (2014:5; 2014:43; 2017:4) (Sv) Chemical Hazards in the Working Environment, provisions (Eng) amended and reprinted AFS 2014:43

AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - Smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (2012:7; 2014:7) (Sv) Work Environmental risks associated with Microbiology

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall (Sv)

AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras (Sv)

AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar (2011:12; 2014:17) (Sv) Ladders and Trestles (Eng), provisions

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (2003:4; 2008:15) (Sv) Systematic Work Environment Management (Eng), provisions

AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar (Sv)

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning (2000:37; 2010:8; 2011:5; 2014:18) (Sv)

AFS 2016:4 Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (Sv)

AFS 2005:15 Vibrationer


Swedish Civil Contingencies Agency´s regulations and general advice = MSBFS (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrifter)

Flammable gas in non stationary pressurized container, SÄIFS 1998:7 (Brandfarlig gas i lös behållare)

Permission to handle flammable goods, MSBFS 2013:3 (Tillstånd till hantering av brandfarlig vara)

Handling of hydrogen peroxide, SÄIFS 1999:2 (Hantering av väteperoxid)

Handling of flammable gases and liquids in high-explosion-risk environment, SRVFS 2004:7 (Hantering av brandfarliga gaser och vätskor)