lu.se

Kemicentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

10. Legislation (Lagstiftning)

The general rules for work at Kemicentrum is regulated by several different laws and legislations. For a selection of different legislations see below.

Swedish Environmental Code, SFS 1998:808 (Miljöbalken)

Ordinance on chemical products and biotechnical organisms, SFS 2008:245 (Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer)

Flammable and explosive substances act, SFS 2010:1011 (Lagen om brandfarliga och explosiva varor)

Work environment act, SFS 1977:1160 (Arbetsmiljöförodningen)

Radiation protection act, SFS 1988:220 (Strålskyddslagen)

Flammable gas in loose container, SÄIFS 1998:7 (Brandfarlig gas i lös behållare)

Permission to handle flammable goods, MSBFS 2013:3 (Tillstånd till hantering av brandfarlig vara)

Handling of hydrogen peroxide, SÄIFS 1999:2 (Hantering av väteperoxid)

Handling of flammable gases and liquids in high-explosion-risk environment, SRVFS 2004:7 (Hantering av brandfarliga gaser och vätskor)

Occupational exposure limits, AFS 2015:7 (Hygieniska gränsvärden)

Work environment risks associated with chemical work, AFS 2014:43 (Kemiska arbetsmiljörisker)

Gases, AFS 1997:7 (Gaser)

Work environmental risks associated with microbiology, AFS 2014:07 (Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet)

Closed use of genetically modified microorganisms, AFS 2011:02 (Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer)

Use and Control of pressurized devices, AFS 2017:3 (Användning och kontroll av trycksatta anordningar)